Alibaba.com

Verified Supplier | Zhejiang Qian Jiang ...

Zhejiang Qian Jiang Textile Printing & Dyeing Co., Ltd.

China (Mainland) | Manufacturer | Contact Details
Experience:
Established 2003
Performance:
Quick Response Rate
Company Feedback
Minisite Survey